You are currently viewing สรุปความรู้ ปรับเป็นพินัย คืออะไร?

สรุปความรู้ ปรับเป็นพินัย คืออะไร?

ปรับเป็นพินัย บังคับใช้เมื่อไร

พรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ปรับเป็นพินัย คืออะไร

การปรับเป็นพินัย คือ การเปลี่ยนโทษของความผิดที่มีโทษไม่ร้ายแรงที่มีการ “ปรับ” เพียงอย่างเดียว จากเดิมเป็นความผิดทางอาญา เป็นการปรับเป็นพินัย ซึ่งไม่มีการบันทึกคดีอาชญากรรม และไม่มีการจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ

การปรับเป็นพินัยดีหรือไม่