You are currently viewing สัญญายกให้ โอนรถยกเว้นค่าธรรมเนียม

สัญญายกให้ โอนรถยกเว้นค่าธรรมเนียม

สัญญายกให้ (รถยนต์) คืออะไร

     สัญญายกให้ คือ สัญญาที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ ประสงค์ที่จะโอนรถของตนให้ทายาท หรือคนในครอบครัว ที่ใช้นามสกุลเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบุตร บิดา มารดา พี่ชาย น้องสาว (ยืนยันโดยทะเบียนบ้าน) สามี ภรรยา (ยืนยันโดยทะเบียนสมรส) ซึ่งการยกให้กันจะต้องใช้ สัญญายกให้ แทนสัญญาซื้อขาย และหาโหลดค่อนข้างยากวันนี้เราจึงนำมาโพสต์ไว้ให้โหลดกันฟรีๆ

ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน

       ซึ่งข้อดีของการโอนโดยการทำสัญญายกให้นั้นคือการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนแต่อย่างใด แต่หากโอนแบบซื้อขายกันจะต้องค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 0.5 พูดง่ายๆก็คือ การทำสัญญายกรถให้ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถให้คนในครอบครัว

      เอกสารอื่นๆที่ต้องใช้ในการโอนรถให้คนในครอบครัวได้แก่
1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงและสำเนา)
2. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้โอนและผู้รับโอน (ตัวจริงและสำเนา)
3. แบบคำขอโอนและรับโอน (ลงรายละเอียดและลายมือชื่อครบถ้วน)
4. สัญญายกให้ (หาโหลดยากจริงๆ)
5. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา) : กรณีบิดาหรือมารดาโอนให้บุตร
6. สำเนาทะเบียนสมรส : กรณีโอนระหว่างสามีและภรรยา
7. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง

โหลด สัญญายกรถให้ ได้ที่นี่

     ท่านสามารถดาวโหลด สัญญายกให้ ในรูปแบบ PDF พร้อมใช้งานตามรูปภาพได้ตามปุ่มด้านล่าง เพื่อนำไปใช้งานกับสำนักงานขนส่งได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด