ความรู้กฎหมายเบื้องต้น เทคนิคข้อควรรู้ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน